Munkatársaink

Dobák Dorottya

Dobák Dorottya

Telefon: +36-70-774-53-02
Dr. Czirják Anita

Dr. Czirják Anita

Telefon: +36-30-960-02-06
Dr. Kun Krisztián

Dr. Kun Krisztián

Telefon: +36-30-212-48-95
Fehér Ágnes

Fehér Ágnes

Telefon: +36-70-978-82-78
Fehér Ágnes

Fehér Ágnes

Telefon: +36-70-978-82-78
Fülöp Adrienn

Fülöp Adrienn

Telefon: +36-70-389-98-38
Gaboyan Hayk

Gaboyan Hayk

Telefon: +36-70-318-42-99
Gebora Viktória

Gebora Viktória

Telefon: +36-70-508-08-61
Gombos Krisztina

Gombos Krisztina

Telefon: +36-70-907-03-65
Görzsöny Péter

Görzsöny Péter

Telefon: +36-30-283-49-49
Gyuricza Andrea

Gyuricza Andrea

Telefon: +36-70-341-21-21
Hajdu Edina

Hajdu Edina

Telefon: +36-70-886-68-44
Hans Péter

Hans Péter

Telefon: +36-70-200-57-57
Herbály Szabina

Herbály Szabina

Telefon: +36-70-214-95-17
Hesz Márton

Hesz Márton

Telefon: +36-30-446-86-93
Hinkel Szilvia

Hinkel Szilvia

Telefon: +36-30-826-30-14
Horváth Zoltán

Horváth Zoltán

Telefon: +36-70-550-66-80
Hranek Judit

Hranek Judit

Telefon: +36-30-257-21-56
Jüngling Gábor

Jüngling Gábor

Telefon: +36-20-239-50-90
Kállai Enikő

Kállai Enikő

Telefon: +36-30-319-72-74
Kárász Anita

Kárász Anita

Telefon: +36-30-256-61-17
Kelemen Tamás

Kelemen Tamás

Telefon: +36-70-627-12-97
Kiss László

Kiss László

Telefon: +36-70-611-38-38
Korpás Csaba

Korpás Csaba

Telefon: +36-70-319-25-15
Kovács Attila

Kovács Attila

Telefon: +36-20-399-52-00
Kréth Lajos

Kréth Lajos

Telefon: +36-20-804-62-97
László Krisztina

László Krisztina

Telefon: +36-30-788-43-84
Leskó Zoltán

Leskó Zoltán

Telefon: +36-30-203-09-49
Macsi Andrea

Macsi Andrea

Telefon: +36-70-905-55-84
Magyar Ferenc

Magyar Ferenc

Telefon: +36-70-321-81-41
Matosics Zoltán

Matosics Zoltán

Telefon: +36-30-360-85-81
Mezei Viktor

Mezei Viktor

Telefon: +36-70-630-07-06
Mlinárik Márton

Mlinárik Márton

Telefon: +36-70-466-02-75
Molnár Enikő Dorottya

Molnár Enikő Dorottya

Telefon: +36-62-051-557-43
Müller Jennifer

Müller Jennifer

Telefon: +36-70-525-23-63
Nagy József

Nagy József

Telefon: +36-30-700-80-06
Németh Tibor

Németh Tibor

Telefon: +36-70-519-70-77
Noszek Jenő

Noszek Jenő

Telefon: +36-30-468-50-47
Nyitrai-Nagy Anita

Nyitrai-Nagy Anita

Telefon: +36-30-652-47-67
Rózsa Magdolna

Rózsa Magdolna

Telefon: +36-70-606-20-67
Sánta Bence

Sánta Bence

Telefon: +36-50-103-62-01
Szabó Csaba

Szabó Csaba

Telefon: +36-70-708-07-22
Szabó Ildikó Angéla

Szabó Ildikó Angéla

Telefon: +36-30-636-35-03
Szénási B. Viktória

Szénási B. Viktória

Telefon: +36-30-296-73-75
Szikszainé Szabó Éva

Szikszainé Szabó Éva

Telefon: +36-20-472-95-54
Takács Márton

Takács Márton

Telefon: +36-70-241-27-54
Tóth András

Tóth András

Telefon: +36-70-587-94-95
Tóth Judit

Tóth Judit

Telefon: +36-70-606-20-68
Tóth Róbert

Tóth Róbert

Telefon: +36-70-429-00-37
Tóth Róbert

Tóth Róbert

Telefon: +36-70-611-85-04
Virág Attila

Virág Attila

Telefon: +36-70-431-32-24